DOPRAVA ZADARMO NAD 79 €

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Sola Switzerland EU s.r.o., so sídlom Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 46 232 184 DIČ: 2023288905, IČ DPH: SK2023288905, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29318/N (ďalej len („Predávajúci“ alebo “Sola”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Sola ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.solapoint.sk. Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba ( ďalej „kupujúci“ ) možnosť prezerať si tovar na stránke e-shopu. Súčasne za podmienok určených týmito VOP a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar.

1.2

Adresa elektronickej pošty predávajúceho solapoint@solapoint.sk. Telefónne číslo predávajúceho: +421 (0)37 285 14 14. Operačné hodiny call centra a reklamačného strediska predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 8:00 – 16:30 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.solapoint.sk.

1.3

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Sola Switzerland EU s.r.o. ako predávajúcim a spotrebiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.solapoint.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Vzájomné vzťahy predávajúceho a Spotrebiteľa sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.solapoint.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) uvedeným v bode 5. VOP.

1.4

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.solapoint.sk, uzavretá podľa článku 2. a nasl. VOP.

1.5

Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z., alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby a na kupujúceho ktorému bol priznaný štatút „VEĽKOOBCHOD“. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

1.6

Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portáli (najmä cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované Predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Tovar predávaný cez e-shop je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné. V určitých prípadoch predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na výrobok a cenu, najmä ak nastal mimoriadny prípad podľa čl. 2.15 VOP. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

2. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy

2.1

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim na e-shope predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka odsúhlasená predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4.1 VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na e-shope a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

2.2

Pre možnosť aktívneho nakupovania na e-shope, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.solapoint.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so spracovaním svojich osobných údajov podľa čl. 7 a nasl. týchto VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla, predmetné údaje budú kupujúcemu zaslané osobitným e-mailom. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

2.3

Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky.

2.4

Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva z 5 krokov: a) výber tovaru a kliknutie na tlačidlo „Pridať do košíka“ b) zobrazením obsahu košíka kliknutím na tlačidlo s ikonou košíka a následne je možnosť použiť zľavový kód a kliknutie na „Prejsť do pokladne“, c) poskytnutie adresy na doručenie a kliknutie na „Prejdite na položku Doručenie a platba“, d) výberu spôsobu doručenia a platby a kliknutie na tlačidlo „Prejsť na zhrnutie objednávky“, e) zhrnutie údajov o objednávke, zaškrtnutie políčka „Oboznámte sa s VOP“ a kliknutie na tlačidlo „Záväzná objednávka s povinnosťou platby“.

2.5

V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

2.6

Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maile kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP.

2.7

Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho.

2.8

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil s platnými VOP predávajúceho. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.

2.9

Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez e-shop. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí obdržanie objednávky kupujúceho. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov, dodania alebo vydania tovaru inej osobe ako kupujúcemu, nedostupnosti tovaru alebo z iných dôvodov.

2.10

Ak nepríde k odmietnutiu objednávky predávajúcim podľa ods. 2.9, zašle predávajúci bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky na zadanú emailovú adresu kupujúceho akceptáciu objednávky, ktorá obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, prípadne ďalšie informácie. Doručením akceptačného e-mailu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho bude zároveň archivovaná v sekcii Objednávky, do ktorej bude mať prístup len kupujúci po prihlásení.

Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa čl. 4.1 VOP. V tomto e-maile o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy (PDF), formulár Odstúpenia od zmluvy (PDF), prípadne link v e-maile na tieto informácie a dokumenty. Aktiváciou tohto linku v e-maile sa tieto informácie a dokumenty kupujúcemu zobrazia a kupujúci má právo si ich aj uložiť.

2.11

Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr ako predávajúci vykoná akceptáciu objednávky postupom podľa VOP. Márnym uplynutím lehoty na akceptáciu objednávky predávajúcim sa objednávka automaticky zruší. Objednávka sa zrušuje aj v iných prípadoch podľa VOP.

2.12

Zmena v objednávke/pod­mienkach: ak predávajúci nebude schopný akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 4 položiek nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

2.13

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. 4.1 VOP.

2.14

V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) zrušuje od začiatku.

2.15

Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie).

2.16

Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z nasledovnej adresy/linku. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.

2.17

Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

2.18

Pred odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy, zistenia alebo opravy technických chýb vykonať úkony a použiť technické prostriedky popísané v čl. 2. a 3. týchto VOP.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

3.2

V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa bodu 4. VOP, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.3

Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

3.4

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov):

– Platobná karta – platba prostredníctvom služby VÚB eCard. Okamžitá online platba kreditnou kartou. Kupujúci bude presmerovaný na platobnú bránu,

– PayPal – platba cez PayPal. Okamžitá online platba s platbou cez internet. Kupujúci bude presmerovaný na platobnú bránu.

Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

3.5

Splatnosť kúpnej ceny:

Pri hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 5 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru spôsobom podľa čl. 3. VOP, v opačnom prípade bude objednávka zrušená; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim (uzatvorení zmluvy), pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

Platba pri prevzatí tovaru (dobierka) je spoplatnená sumou 0,90 €
Cena pri platbe vopred (platobnou kartou): ZADARMO

3.6

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doru­čovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.7

Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Ak je faktúra posielaná spolu s tovarom, faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list. Osobitne doručovaný záručný list môže byť predávajúcim potvrdený na základe žiadosti kupujúceho a na predajni Sola v lehote 7 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.

3.8

Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 15 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.

4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únii) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Za dopravu zodpovedá tretia strana – spoločnosť poskytujúca poštové a kuriérske a služby DPD.

Platba pri prevzatí tovaru (dobierka) je možná pri zvolení prepravy prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., prípadne doručením prostredníctvom kuriéra iba v prípade nákupu nepresahujúceho výšku 200,–€.

4.2

Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doru­čovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doru­čovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

4.3

Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na e-shope, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností.

4.4

V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť spôsob prepravy tovaru na iný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena objednávky, podmienok zmluvy podľa čl. 2 VOP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.

4.5

Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špe­dičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

4.6

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho, v prípade objednávky alkoholických nápojov aj vek, a tiež oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/pre­pravcu.

4.7

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

4.8

Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.solapoint.sk.

4.9

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky a či bola dodaná zásielka kompletne, najmä počet balíkov/zásielok. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom sa kupujúcemu odporúča tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi i predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. V prípade neskôr oznámených vád a poškodení, resp. reklamácií dodaného množstva a kvality tovaru zistiteľných pri prevzatí tovaru, sa predpokladá, že tovar bol dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

4.10

Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom.

4.11

Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doru­čovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

4.12

Osobný odber tovaru na predajni Sola je možný len v prípade, ak sa na predajni objednaný tovar nachádza. Objednaný tovar je potrebné si vyzdvihnúť najneskôr do 5 pracovných dní. Doručovanie tovaru do predajní Sola nie je možné. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať okamžite.

5. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

Formulár – Reklamácia tovaru

5.1

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a alebo na osoby, nakupujúce tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa ustanovení o Zodpovednosti za vady predajnej veci Občianskeho zákonníka.

5.3

Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5.4

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením.

5.5

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: osobne na predajni Sola predložením tovaru a dokladu o kúpe i odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na Novozámockú 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre.

5.6

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

5.7

Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

5.8

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.9

Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

5.10

Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia.

6. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

Formulár – Vrátenie tovaru

6.1

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adrese Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webom sídle (e-shope) predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim (ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.

6.2

V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky.

6.3

Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

6.4

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

7. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Sola Switzerland EU s.r.o., so sídlom Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 46 232 184 DIČ: 2023288905, IČ DPH: SK2023288905, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29318/N, (ďalej len „Prevádzkovateľ internetovej stránky“, „Sola“ alebo „Prevádzkovateľ“) si uvedomuje veľkú zodpovednosť za spracovanie vašich osobných údajov a nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov je určené na to, aby vám poskytlo prehľad o tom, čo sa deje s údajmi a akú ochranu prevádzkovateľ internetovej stránky ponúka.

7.1 Predmet ochrany osobných údajov

Môžete si voliteľne vytvoriť zákaznícky účet pre váš nákup. Tento zákaznícky účet obsahuje osobné informácie, ako napríklad meno, adresu alebo e-mailovú adresu. Údaje sú uložené v našej databáze pre neskoršie spracovanie pri prihlasovaní. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na údaje, ktoré kupujúci na portáli www.solapoint.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii a informuje o spôsoboch, ako sa s osobnými údajmi nakladá.

7.2. Osobné údaje a ich aplikácia

Údaje sú uložené v našej databáze pre neskoršie spracovanie. Okrem toho automaticky ukladáme údaje do súborov denníka, ktoré dostávame z prehliadača počas návštevy (prehliadač, Chrome, Firefox, Safari atď.). Znamená to, že adresa IP je známa a na počítači je vytvorený súbor cookie. Tento súbor cookie zabezpečuje, že vaša objednávka môže byť spracovaná správne a predovšetkým je možné uložiť vaše záujmy, aby sme vám mohli ponúknuť výrobky, ktoré vás najviac zaujímajú, bez toho, aby ste museli opakovane vyjadrovať svoj záujem.

7.3 Ochrana dát

Na zaistenie ochrany dát je zákaznícky účet chránený heslom, prostredníctvom čoho nemajú k účtu prístup cudzie osoby. Na vytvorenie zabezpečeného pripojenia používame protokol HTTPS, ktorý je chránený proti cudziemu prístupu.

7.4 Cookies

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“, textové súbory uložené vo vašom počítači a umožňujú analyzovať používanie webových stránok. Takýto súbor má životnosť 26 mesiacov. Informácie o používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) generované súborom cookie sa prenesú na server Google v USA a uložia sa tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webu a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude priraďovať vašu IP adresu iným údajom od spoločnosti Google. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nemusí byť možné plne využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovanie a uchovávanie údajov je možné napadnúť kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť. Vzhľadom na diskusiu o používaní nástrojov na analýzu s plnými IP adresami by sme chceli zdôrazniť, že táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „anonymizeIp ()“, a preto sa adresy IP ďalej skracujú, aby sa vylúčili priamy osobný vzťah. Okrem toho je možné zabrániť evidovaniu údajov vytvorených súbormi cookies a vzťahujúcimi sa na vaše využívanie webovej stránky (vrátane IP adresy) cez Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný na: ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?… ). Bez vášho výslovného súhlasu nebudú používané žiadne tieto nástroje na zhromažďovanie osobných údajov, na poskytnutie osobných údajov tretím osobám alebo marketingovým platformám resp. na spojenie údajov s vašimi osobnými údajmi.

Súbory cookies budú použité pre nasledujúce účely:
a. správne fungovanie stránky a zjednodušenie objednávky (napr. uloženie vykonaných objednávok, identifikácia zákazníka);
b. reklama a marketingové akcie;
c. tvorenie štatistík návštevnosti stránky a zhromažďovanie informácií o spôsobe používania stránky pre vylepšenie jej štruktúry a obsahu.

Všetky súbory cookies, ktoré využíva naša stránka, môžu mať dočasnú alebo trvalú podobu. Dočasné súbory cookies sú odstraňované zatvorením prehliadača užívateľa stránky, naopak trvalé súbory cookies sú uchovávané aj po ukončení užitia stránky a slúžia na uchovávanie informácií, ktoré uľahčujú a urýchľujú neskôr prístup k stránke a využívanie našich služieb. Využitie služieb našej stránky bez zmien v nastavení internetového prehliadača, ktoré by sa týkali súborov cookies, sa považuje za vyjadrenie súhlasu s ich uložením v pamäti konečného zariadenia užívateľa stránky.

V ľubovoľnom okamihu možno blokovať využívanie súborov cookies a odstrániť trvalé súbory cookie využitím príslušných nastavení, ktoré sú dostupné v internetovom prehliadači. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookies sú tradične dostupné v záložke Pomoc v menu internetového prehliadača. Zablokovanie alebo obmedzenie využitia súborov cookies môže znemožniť správne použitie niektorých aplikácií dostupných na našej stránke.

Nastavenie cookie zoznamu priamo z Cookieyes

7.5 Informačná povinnosť vo vzťahu k Dotknutým osobám

Spoločnost SOLA Switzerland EU s.r.o (identifikačné a kontaktné údaje v čl.1.1 VOP) spracúva osobné údaje návštevníkov stránky, zákazníkov a odberateľov newslettra („Dotknuté osoby“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR, ako „Prevádzkovateľ“. Osobné údaje môžu byť v mene Prevádzkovateľa spracúvané na základe uzatvorenej zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov za rovnako prísnych podmienok aj „Sprostredkova­teľmi“ (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, poskytujúci počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov či reklamné a marketingové služby). Príjemcami osobných údajov môžu byť okrem Prevádzkovateľa a uvedeného okruhu Sprostredkovateľov aj spoločnosti poskytujúce kuriérske a poštové služby.

Účely spracúvania osobných údajov:

  • identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál; umožnenie vytvorenia zákazníckeho účtu; správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov; identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy; reakcia na žiadosti, pripomienky či informácie vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy; evidencia zmlúv, faktúr a iných súvisiacich dokumentov; spracovanie účtovných dokladov na daňové účely; IT podpora pri správe databáz s osobnými údajmi a objednávkami, získavanie a spracúvanie štatistických informácií o zákazníkoch; a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba – zákazník,
  • zasielanie newslettra o našich produktoch, službách a akciách, a to návštevníkom stránky na právnom základe súhlasu vás ako dotknutej osoby, alebo na právnom základe oprávnený záujem Prevádzkovateľa voči zákazníkom našej spoločnosti („priamy marketing“),
  • plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH, a to na právnom základe zákonná povinnosť,
  • získanie hodnotenia kvality služieb poskytovaných Solou (portál Heureka), a to na právnom základe oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Pre vybavenie vašej objednávky a na riadne plnenie zmluvy potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia. V prípade právnických osôb je to obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a emailová adresa. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Na prihlásenie sa na odber newslettra budeme spracúvať iba vašu emailovú adresu, prípadne aj dátum narodenia. Vaša emailová adresa slúži aj ako komunikačný prostriedok v súvislosti s vašimi objednávkami. Vaše osobné údaje spracúvame len počas doby trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali a po dobu nevyhnutnú na archiváciu v zmysle platnej legislatívy, v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu až do namietania spracúvania a v prípade získania vašich údajov na základe súhlasu až do jeho odvolania. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté emailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka, k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku a tiež pred dokončením každej objednávky.

Spoločnosť Sola využíva aplikácie Mailchimp, Google Analytics a Google AdWords, ktoré majú sídlo v tretej krajine – USA. Prevádzkovatelia týchto aplikácií pristúpením k Štítu na ochranu údajov („EU-U.S. Privacy shield“) poskytli primerané záruky a bezpečnosť osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje budú spracúvať v zmysle zásad GDPR.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna a vaše osobné údaje budú následne vymazané. Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Máte tiež právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

V súvislosti s vyššie uvedenými právami sa na nás môžete obrátiť e-mailom na solapoint@solapoint.sk alebo poštou na sídle spoločnosti SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika.

7.6 Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak zmeníme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, upravenú verziu uverejníme s aktualizovaným dátumom verzie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom info@solaswiss.com a do predmetu správy uviesť „vyhlásenie o ochrane údajov“.

8. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Kupujúci ako spotrebiteľ (nie podnikateľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na solapoint@solapoint.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/…in/index.cfm?….

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www.economy.gov.sk.

9. Záverečné ustanovenia

9.1

Služby poskytované v rámci našej webovej stránky nie sú určené priamo osobám mladším ako 18 rokov.

9.2

Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.

9.3

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (DHL Parcel Slovensko s.r.o.) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

9.4

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

9.5

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

9.6

Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

9.7

VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.solapoint.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. 5), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 11. 2. 2022 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.
Prílohy

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (.pdf)
Formulár na odstúpenie od zmluvy (.pdf)
Formulár na vrátenie tovaru (.pdf)
Formulár na reklamáciu tovaru (.pdf)
Podmienky Sola Bonus Club (.pdf)